Til eksterne censorer / For external examiners

Find the information in English below.

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Der skal som udgangspunkt benyttes offentlige transportmidler, da det som regel er den billigste rejseform.

Instituttet kan efter forudgående aftale give dig tilladelse til at køre i egen bil, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for instituttet. I den konkrete vurdering indgår de økonomiske udgifter, eventuel ekstra transporttid forbundet med offentlig transport, og om du som censor påføres urimelige ulemper (eksempelvis hvis din rejse starter meget tidligt eller slutter meget sent og ikke kan flyttes).

Kørsel i egen bil refunderes i henhold til Finansministeriets cirkulære om tjenesterejser, dog kun med et beløb svarende til kørsel med offentlig transport. Hvis der gives tilladelse fra instituttet til kørsel i egen bil, refunderes dine eventuelle udgifter til bro, færge, parkering o.lign. mod dokumentation.

Rejser på første klasse og flybilletter refunderes ikke.

Taxakørsel bør kun benyttes til korte ture, men undgå så vidt muligt at køre med taxa, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt at køre med offentlig transport på strækningen, f.eks. hvis der opstår problemer med at nå frem til tiden. Også her skal dette foregå efter forudgående aftale med instituttet.

Udgifter til fortæring refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale med instituttet.

Ved forhåndsgodkendte rejser ud over 24 timer afregnes der ikke efter regning men efter diæter (Statens takster).

I undtagelsestilfælde refunderes hotelværelse, men kun hvis bestilling er foretaget af din administrative kontaktperson ved instituttet.

Det vil ligeledes kun være i undtagelsestilfælde og efter forudgående aftale med din administrative kontaktperson ved instituttet, at rejser til eksamen fra bopæl uden for Danmark refunderes. Bor du i udlandet skal du derfor lave en forhåndsaftale vedr. dine rejseudgifter.

Brug rejseafregningsskemaet nedenfor til at indsende information om rejseudgifter.

Rejseafregningsskema - Vedhæft kopi af billetter mv. ved indsendelse af skemaet til din administrative kontaktperson på instituttet.

Hvis brug af egen bil er den mest omkostnings- og tidseffektive løsning, skal du huske at inddatere din bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter: Oversigt over administrative kontaktpersoner

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Din administrative kontaktperson vil orientere dig om, hvor mange timer der anvises efter endt bedømmelsesperiode:

Husk, at du skal indsende skemaet for refusion af rejseudgifter separat.

Oversigt over administrative kontaktpersoner

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Institut for Økonomi:

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice:

Censorer til de erhvervsøkonomiske uddannelser

Alle eksterne censorer til HA, cand.merc., HD samt MBA allokeres til eksamen gennem Censor IT for de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor IT.

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.

NB: AU tillader nu anvendelse af kunstig intelligens ifm. arbejdet med afsluttende projekter (bachelorprojekter, specialer mv.). Læs her hvordan de studerende er informeret: Nye regler (febr. 2024).
Find information til censorer her: Brug af generativ kunstig intelligens på AU.

Vigtige links:

Censorer til de økonomiske uddannelser

Alle eksterne censorer på Oecon samt Politik og økonomi allokeres til eksamen gennem Censor IT for de økonomiske uddannelser. 
Det er derfor vigtigt, at kontaktinformationer samt kompetenceområder jævnligt opdateres i Censor IT.

Forud for en accept af en forespørgsel i Censor IT bør den enkelte censor læse den tilhørende fagbeskrivelse i kursuskataloget.

NB: AU tillader nu anvendelse af kunstig intelligens ifm. arbejdet med afsluttende projekter (bachelorprojekter, specialer mv.). Læs her hvordan de studerende er informeret: Nye regler (febr. 2024).
Find information til censorer her: Brug af generativ kunstig intelligens på AU.

Vigtige links:

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

Alle stedprøver og mundtlige prøver afvikles digitalt, og på Aarhus Universitet anvendes systemet WISEflow til dette.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne. Karakterer skal ved mundtlige eksamener indberettes samme dag som eksamen afholdes.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her

Trådløst net

Aarhus Universitet har tre trådløse netværk, som er tilgængelige på hele universitetet - Eduroam, AU-Guest og AU-Gadget.

Opsætning af trådløst net

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen


Information in English:

Guidelines for reimbursement of travel expenses

Travel expenses incurred in connection with being a co-examiner can be refunded.

Public transportation is recommended unless the cost makes driving your own car the most cost- and time-effective. 

Expenses related to driving your own car will be refunded according to the Ministry of Finance’s circular regarding business travels, but only with an amount corresponding to public transportation.

First-class tickets, bridge toll, ferry and airplane tickets will not be refunded.

The use of taxis should be confined to short trips in situations where it is not suitable to use public transportation, e.g., if you have problems getting to your point of destination on time.

Requests for reimbursement of meals will only be met in special cases and only by prior agreement with the Department.

Pre-approved travelling beyond 24 hours should be settled according to subsistence allowance (state rates) – not as per account rendered.

In extraordinary cases, hotel rooms may be refunded, but only if booked by a study administrator at the Department.

Use the form below to submit information about travel expenses. 

Travel expenses form - Please attach a copy of tickets etc. when submitting the form.

If using your own car instead of public transportation is more cost- and time-effective, be sure to submit your car's registration number in the travel expenses form.

If you have any questions regarding travel expenses or would like further information on the guidelines for reimbursement, please contact the study administrators at the department.

Payment

The norms regarding payment for external co-examiners can be seen here:

The study administrator at the Department will inform you of the number of hours that has been allocated to you. 

List of study administrators

Contact

Contact information for faculty and staff at Department of Economics and Business Economics:

Contact information for staff at Aarhus BSS Study Service, AU:

Please do not hesitate to contact us if you have a problem or a question.

External co-examiners in Economics and Business Administration

All external co-examiners for BSc and MSc in Business Administration courses, diploma courses, and Master in Business Administration are allocated through the Censor IT system for business administration.

Read more about Censor IT here: Censor IT (in Danish).

It is important that the information that you supply to the Censor IT system is kept up to date at all times since the Department extracts your contact details and information about your competences and areas of expertise from this system.

Prior to accepting to act as external co-examiner for an exam, you are encouraged to read the relevant course description in the course catalogue.

Please note: AU now allows the use of Artificial Intelligence in connection with work on final projects (bachelor projects, master's theses, etc.). See here how the students are informed: New rules (Feb. 2024).
Find general information for external examiners here: Use of Generative Artificial Intelligence at AU.

Links

External co-examiners in Economics and Public Policy

All external co-examiners in Economics/Oecon and Public Policy courses are allocated through the Censor IT system for economics.

Read more about Censor IT here: Censor IT (in Danish)

It is important that the information that you supply to the Censor IT system is kept up to date at all times since the Department extracts your contact details and information about your competences and areas of expertise from this system.

Prior to accepting to act as external co-examiner for an exam, you are encouraged to read the relevant course description in the course catalogue.

Please note: AU now allows the use of Artificial Intelligence in connection with work on final projects (bachelor projects, master's theses, etc.). See here how the students are informed: New rules (Feb. 2024).
Find general information for external examiners here: Use of Generative Artificial Intelligence at AU.

Links

Digital exams: WISEflow

All on-site exams and oral exams are digitised, and Aarhus University uses the WISEflow system. As co-examiner, you must log on to WISEflow to access the students' exam papers and report the marks. Please note that all marks at oral exams must be entered on the day of the exam.

Read more about WISEflow and how to access the system

Wireless network

Aarhus University has three wireless networks which can be used all over AU - Eduroam, AU-Guest and AU-Gadget.

How to set up wireless network