Politisk udvalg

Politisk udvalg er samlende for de medlemmer, der er aktive i udvalg og nævn forskellige steder både på og udenfor instituttet.

Udvalgets vigtigste opgaver er at deltage i aktuelle møder, sørge for at tage vigtige emner op på Oeconrådets møder, repræsentere Oeconrådets holdninger i de respektive nævn/forummer.

Repræsentanterne i de nedenstående udvalg vælges primært ved universitetsvalget i efterårssemesteret, dog udfyldes visse poster løbende. 

I udvalget indgår medlemmer fra 

  • Studienævnet
  • Akademisk råd
  • Fællesrådet 
  • DJØF Studerendes repræsentantskab
  • Departmental Forum
  • Uddannelsesforum 

Studienævnet

Studienævnet er det organ der er tættest på dit studie og din hverdag. Her arbejder man med kvalitetssikring af uddannelse på det nære plan. I studienævnene sidder der lige mange studerende (tre fra Økonomi og én Politik og Økonomi) og videnskabeligt personale.

Man arbejder eksempelvis med studieordninger, fagbeskrivelser, dispensationssager, merit, undervisningsevalueringer og uddannelsens generelle kvalitet. Vi diskuterer på alle Oeconrådsmøder de aktuelle og relevante problemstillinger, der bliver behandlet i studienævnet. 

Nicholas Seidenschnur

Næstformand for Studienævnet
Mail: 

Anne Foldager

Medlem af Studienævnet
Mail: 201708243@post.au.dk

Marcus Enø-Heising

Medlem af Studienævnet

Mail:

Katja Vittrup Carlsen

Medlem af Studienævnet
Mail:

Akademisk Råd

Akademisk råd er et rådgivende organ (på fakultetsniveau) for dekanatet, som er ledelsen på hvert fakultet. Akademisk Råd har altså ingen beslutningsdygtighed, men behandler og diskuterer vigtige emner angående budgetter, fordeling af bevillinger, studiestruktur, ansættelsespolitik, akkrediteringer, forskning og uddannelse.

Akademisk Råd består både af repræsentanter fra det videnskabelige personale (forskere og ph.d.-studerende) samt studerende, der er demokratisk valgte. 

William Holm Barreth

Oeconrådsrepræsentant i Akademisk Råd - BSS
Mail:

Fællesrådet

Fællesrådet er studenterrådets højeste/øverste myndighed. Rådet beslutter hvad Studenterrådet skal beskæftige sig med, vælger studenterrådets spidskandidater til universitets bestyrelsen og beslutter desuden hvad disse skal mene på baggrund af fagrådenes holdninger. Der er ca. syv møder årligt.

Det er således på fællesrådsmøderne at der er valg til de to hovedorganer i studenterrådet: LUPUS (Levevilkår- og uddannelsespolitisk udvalg ved studenterrådet) og AUPUS (Aarhus uddannelsespolitisk udvalg ved studenterrådet).

Mathias Barding

Mandatbærer i Fællesrådet
Mail:

Øvrige udvalg

DJØF Studerende repræsentantskab

Ditte Stolberg-Porup

Departmental Forum 

Katrine Studsgaard Albrektsen

Uddannelsesforum 

Nicolas Seidenschnur