Information fra Studienævnsrepræsentanterne

Vi fire studenterrepræsentanter har taget initiativ til denne faste artikel i Bladet Ø og på Oeconrådets hjemmeside, for at informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i studienævnet.

Januar 2018

Studienævnskronikken

Studienævnskronikken vil i denne omgang se tilbage på de vigtigste beslutninger truffet siden september 2017.

Nye strukturer

I september kunne første hold af Soc-studerende påbegynde deres uddannelse under den nye studieordning, hvor de i høj grad følger HA studieforløbet. Derfor er Soc’erne også blevet flyttet fra det økonomiske til det erhvervsøkonomiske studienævn. Det er en flytning, der er fundet sted som en del af en større ændring i studienævnsstrukturen på hele BSS. Pr. 1. februar 2018 består det økonomiske studienævn således af 3 Oecon, 1 PolØk studerende samt 3 VIP’s (videnskabelig personale) tilknyttet Oecon-uddannelsen og 1 VIP tilknyttet statskundskab.

Obligatoriske elementer på første år

Et punkt, der har fyldt en del i efteråret, har været, hvordan man sikrer den bedst mulige faglige start på bachelorstudiet. Fokus har særligt været rettet mod de obligatoriske opgaver på første semester. Det er studienævnets (SN) klare opfattelse, at de obligatoriske opgaver har en positiv effekt på de studerendes tilegnelse af stoffet; særligt for den gruppe af studerende, som finder overgangen fra gymnasium til universitet udfordrende. Derudover vil flere men mindre obligatoriske opgaver også komme de resterende studerende til gavn i form af yderligere feedback. Det endelige udspil er endnu ikke helt på plads, men vi vil dog gerne understrege, at det fra både studenter og VIP’s har været centralt, at eventuelle nye obligatoriske opgaver ikke øger de studerendes samlede arbejdsbelastning. Vi ønsker i stedet at fordele belastningen mere hensigtsmæssigt.

Feedback, Evaluering & Fagbeskrivelser

Den opfølgende studiemiljøundersøgelse iværksat af SN bekræftede, at de studerende efterspørger mere feedback. I SN og på hele BSS har det været diskuteret indgående, hvilke forskellige former feedback kan antage. Denne diskussion har medført, at der ved næste revision af kursusbeskrivelserne vil blive indskrevet et afsnit om feedback. Det betyder, at det fremadrettet vil være muligt for studerende at se, hvilke former for feedback et kursus indeholder. Vi håber, at det vil hjælpe både studerende og undervisere til i endnu højere grad at overveje, hvordan de selv gør brug af og modtager feedback.

Udover feedback har også afsnittet om forudsætningsfag i kursusbeskrivelserne været til diskussion. Enkelte kursusbeskrivelser angiver forudsætningsfag, som det ikke er strengt nødvendigt at have gennemført for at være i stand til at følge kurset. De unødvendige forudsætningsfag har og giver stadig anledning til unødig forvirring og bekymring blandt de studerende. I SN har vi derfor bedt underviserne om i forbindelse med revisionen af kursusbeskrivelserne at være særligt opmærksomme på kun at påføre ’reelle’ forudsætningsfag.

Det sidste punkt i dette afsnit er knyttet til semesterevalueringerne. Evalueringerne er det vigtigste redskab for SN til at sikre kvaliteten af fagene på uddannelsen. Ved hver evalueringsrunde bruger vi derfor en del tid på at diskutere især de mindre gode evalueringer. Får et fag eksempelvis en mindre god evaluering, giver det anledning til en grundig diskussion i SN og en opfølgende dialog mellem studieleder og underviser. Denne fremgangsmåde er dog betinget af, at der er en tilstrækkelig høj svarprocent. Til trods for en relativ flot svarprocent i de fleste fag er der desværre stadig en del fag, hvor svarprocenten er for lav til, at vi kan tage evalueringerne op til diskussion. Herfra skal der derfor lyde en opfordring til, at vi som studerende hjælper hinanden med at huske evalueringen i alle fag!

Optagelse på bachelor og kandidat

Efteråret 2017 har givet anledning til at se ansøgningsprocedurerne til både bachelor- og kandidatuddannelsen igennem.

Bachelor

På alle BSS’s bacheloruddannelser indføres der i 2020 et generelt krav til optagelse om et gennemsnit på mindst 7,0 fra den adgangsgivende (gymnasiale) uddannelse. Derudover er det i SN blevet besluttet at ændre kriterierne for optagelse i kvote-2. Fra og med optag 2020 vil der derfor for ansøgere i kvote-2 (Oecon) blive lagt særligt vægt på matematikkarakterer. Datamateriale har således tydeliggjort, at en særlig høj andel af kvote-2 ansøgere med lave matematik karakterer dropper ud.

Kandidat

På kandidatniveau er der også sket ændringer. Fra og med optaget februar 2019 er det kun studerende med en bachelor fra AU, der kan ansøge om vinterstart på kandidatuddannelsen. Ydermere gælder det fra september 2019, at bachelorer fra HA kun kan optages på kandidatuddannelsen i økonomi, såfremt de har taget en specifik valgfagspakke i løbet af deres bachelor.

Tak til … 

Efter således at have opsummeret de væsentligste punkter fra efteråret 2017 vil vi gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de afgående studienævnsmedlemmer: Ida Tølløse, Rasmus Behnk og Tor Toftgaard. I har lagt et stort arbejde i SN til gavn for både nuværende og kommende (politik) økonomistuderende – tak for det!

Mange hilsner

Studenterrepræsentanterne i Det Økonomiske Studienævn:

Kasper Selmar Pedersen, Oecon

Kathrine Hyldgaard Poulsen, PolØk

Rikke Clausen, Oecon

Simon Ravnsbæk Bruun, Oecon