Indkaldelse til Årsmøde 2019

Oeconforeningens bestyrelse indkalder hermed til årsmøde jf. vedtægterne.

Vi håber at se dig til årets Oeconkonference sidste lørdag i september. I umiddelbar forlængelse af Oeconkonferencen afholder vi som vanligt årsmøde i Oeconforeningen, hvor vi vil samle op på årets arbejde og vælge bestyrelsen for 2019/2020.

Tid: Lørdag den 28. september 2019. Konferencen starter kl. 09.00, og umiddelbart derefter er årsmødet fra kl. 16.45.

Sted: Aulaen, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Bestyrelsens beretning

5) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

6) Fastlæggelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelse på 9 kandidater, samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter

9) Valg af revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen

10) Eventuelt


På bestyrelsens vegne

Rikke K. Andersen

Cand.oecon., formand