Årsmøde 2013 - referat

Referat af Oeconforeningens Årsmøde 2013


Årsmødet afholdtes på Aarhus Universitet lørdag den 28. september kl. 16.45 i Auditorium M2, Bygning M, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.


Dagsorden: 
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Bestyrelsens beretning
5) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse på 9 kandidater (se bagsiden) samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter (Michael Svarer og Carsten Tanggaard)
9) Valg af revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen
10) Eventuelt

Referat
Ad 1) Dirigent er Hans Fink
Ad 2) Referent er Anders Carøe Bylling
Ad 3) Dagsordenen er godkendt
Ad 4) Steen Olesen aflagde beretning om bestyrelsesåret og denne blev taget til efterretning
Ad 5) Erik Dam aflagde kasserens beretning for 2012-2013
Ad 6) Kontingentet fastholdes
Ad 7) Ingen indkomne forslag
Ad 8) Valg af bestyrelsen:
a. Claus Løvgren og Peter Haarder udtræder
b. Opstillede:
i. Claus Bjørn Diderichsen
ii. Jesper Hilsted Andersen
c. Begge valgt
Ad 9) Begge revisorer er genvalgt
Ad 10) Eventuelt:
a. Morten Amtrup forklarede om grundlaget for næste års konference og at vi skal gå efter at lave en mere omfattende konference for midlerne fra SEB.