Årsmøde 2012 - referat

Referat af Oeconforeningens årsmøde 2012

Årsmødet startede kl. 17.10 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse på 9 kandidater samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter
  9. Valg af to revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen
  10. Eventuelt 

Ad 1) Hans Wichmann Madsen blev valgt til dirigent.

Ad 2) Morten Amtrup blev valgt til referent 

Ad 3) Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var rettidigt udsendt i henhold til vedtægterne.

Ad 4) Steen Olesen fremlagde bestyrelsens beretning (se vedlagte). Steen Olesen startede med at takke Susanne Møllegaard for sin indsats som formand og bestyrelsesmedlem. Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 5) Erik Dam fremlagde regnskabet.  Foreningen havde et beskedent positivt resultat i det seneste regnskabsår. Beløbet på kr. 33.333,33 fra SEB bliver bogført i 2012/2013. Per Nikolaj Bukh udtalte, at han syntes det er godt, at vi har fået SEB som sponsor, og opfordrede til, at flere virksomheder kunne blive sponsor.

Erik Dam oplyste, at der for øjeblikket er ca. 230 betalende medlemmer. Alle ca. 4.000 færdiguddannede cand.oecon’er. fra Aarhus Universitet bliver inviteret til konferencen hvert år.

Regnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

Ad 6) Kontingentet er uændret for det kommende år.

Ad 7) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8) Der var udsendt en kort præsentation af de af bestyrelsen foreslåede kandidater (se vedlagte), der også kort præsenterede sig selv.

Udover disse kandidater foreslog Søren Andersen Vicki Juel Isaksen.

Alle blev valgt til bestyrelsen.

Michael Svarer og Carsten Tanggaard er udpeget til den økonomiske faggruppes repræsentanter.

Ad 9) Lars Peter Schou og Henrik Weeke blev genvalgt til revisorer.

Ad 10) Søren Andersen udtalte en tak til bestyrelsen for deres arbejde.

Herefter var der en kort debat om, hvad indflydelse sammenlægningen med Handelshøjskolen vil få for vores forening.

Morten Amtrup foreslog, at bestyrelsen til næste årsmøde udarbejder et oplæg. Det var der enighed om, at det var en god idé.

Årsmødet sluttede kl. 17.35

 

Morten Amtrup

Referent