Årsmøde 2011 - referat

Referat af Oeconforeningens årsmøde 2011

Årsmødet startede kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag. Se vedlagte forslag fra bestyrelsen
8. Valg af bestyrelse på 9 kandidater samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter
9. Valg af to revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen
10. Eventuelt

Ad 1)   Hans Wichmann Madsen blev valgt til dirigent.

Ad 2)   Morten Amtrup blev valgt til referent

Ad 3)   Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var rettidigt udsendt i henhold til vedtægterne.

Ad 4)   Susanne Møllegaard fremlagde bestyrelsens beretning (se vedlagte). I modsætning til vedtægterne ville foreningens første æresmedlem blive udnævnt under middagen. For dem der ikke deltog i festlighederne, skal det for god ordens skyld nævnes, at det blev Ole Ø. Madsen.

Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 5)   Erik Dam fremlagde regnskabet. Erik fortalte, at der var rekord for kontingentindtægterne fra de ca. 300 betalende medlemmer.

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 6)   Kontingentet er uændret for det kommende år.

Ad 7)   Lars Peter Schou redegjorde kort for de udsendte ændringsforslag. Udover en generel opdatering var der en ændring vedrørende stemmeregler, så det ikke længere er muligt at stemme via fuldmagt.

Lars Peter Schou foreslog, at generalforsamlingen stemte om forslagene under et. Det gjorde man og forslagene blev enstemmigt vedtaget uden ændringer.

Ad 8)   Der blev uddelt en kort beskrivelse af de af bestyrelsen opstillede kandidater (se vedlagte).

Dirigenten opfordrede ikke opstillede til at melde sig.

Der blev ikke opstillet andre kandidater, så bestyrelsens foreslåede kandidater blev valgt.

Ad 9)   Lars Peter Schou og Henrik Weeke blev genvalgt til revisorer.

Ad 10) Morten Amtrup foreslog, at den store egenkapital kunne anvendes i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum i 2017.

Ole Ø. Madsen mente, at vi skulle anvende en del af kapitalen til at rekruttere nye medlemmer. Han oplyste, at der siden 1936 (hvor der stadig er en nulevende på 97 år) er uddannet ca. 3.500 cand.oeconer.

Der er etableret en alumneforening, Gerda, for hele Universitetet. Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til denne.

Endelig blev bestyrelsen også opfordret til, at overveje hvem der fremadrettet kan optages som medlemmer.

Annegrete Lausten foreslog, at der skulle være mere networking på selve konferencedagen, hvor deltagerne skulle tilmelde sig på forhånd. Bestyrelsen lovede at kigge på dette, og se om man kan finde inspiration fra andre foreninger.

Årsmødet sluttede kl. 17.30

Med venlig hilsen

Morten Amtrup

Referent