Årsmøde 2010 - referat

Referat af Oeconforeningens årsmøde 2010

Årsmødet startede kl. 17.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag. Se vedlagte forslag fra bestyrelsen
8. Valg af bestyrelse på 9 kandidater samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter
9. Valg af to revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen
10. Eventuelt

Ad 1) Hans Wichmann Madsen blev valgt til dirigent.
Ad 2) Morten Amtrup blev valgt til referent
Ad 3) Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var rettidigt udsendt i henhold til vedtægterne.
Ad 4) Susanne Møllegaard fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning uden kommentarer.
Ad 5) Erik Dam fremlagde regnskabet, der blev taget til efterretning uden kommentarer.
Ad 6) Kontingentet er uændret for det kommende år.
Ad 7) Forslagene A og B til udnævnelse af æresmedlemmer var udsendt sammen med dagsordenen.
Susanne Møllegaard motiverede forslagene og redegjorde også for, at det var bestyrelsens hensigt, at der skulle udnævnes et æresmedlem cirka hvert 5. år.
Forslagene A og B blev ensstemmigt vedtaget uden ændringer.
Ad 8) Der blev uddelt en kort beskrivelse af de af bestyrelsen opstillede kandidater (se vedlagte). Susanne Møllegaard uddybede ønsket om, at bestyrelsesmedlemmer gerne skal sidde i en årrække, så der opnås kontinuitet. Udover formand og kasserer, er det også vigtigt at have en konferenceudvalg med ildsjæle og personer med et stort netværk, så det er muligt at tiltrække velkvalificerede indlægsholdere til konferencen.
Der blev ikke opstillet andre kandidater, så bestyrelsens foreslåede kandidater blev valgt.
Ad 9) Lars Peter Schou og Henrik Weeke blev genvalgt til revisorer.
Ad 10) Intet.

Årsmødet sluttede kl. 17.50

Med venlig hilsen
Morten Amtrup
Referent