Årsmøde 2009 - referat

Referat af årsmøde i Oeconforeningen 2009

1.    Valg af dirigent

Hans Wichmann Madsen blev valgt.


2.    Valg af referant

Morten Amtrup blev valgt.


3.    Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udsendt rettidigt.


4.    Bestyrelsens beretning

Formand Susanne Møllegaard fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.


5.    Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

Thomas Ditlev fremlagde et positivt regnskab med et overskud på kr. 27.855 for regnskabsåret 2008/09. Foreningens formue har nu passeret kr. 100.000.

Regnskabet blev godkendt.


6.    Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen har indstillet til uændret kontingent. Det blev vedtaget.


7.    Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


8.    Valg af bestyrelse på 9 kandidater samt meddelelse om den økonomiske faggruppes repræsentanter

Dirigenten remsede navnene på de siddende medlemmer op.

Der blev udleveret en liste med 9 opstillede kandidater. Endvidere blev Kenneth Lykke Sørensen (2004) og Steen Olesen (1994) opstillet på selve årsmødet. Det blev aftalt, at alle 11 er valgt, og at bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde vil konstituere sig og bestemme fordelingen mellem medlemmer og suppleanter.

Det blev meddelt, at den økonomiske faggruppe repræsentanter er Karina Skovvang Christensen og Michael Svarer.


9.    Valg af to revisorer blandt medlemmerne, men uden for bestyrelsen

Henrik Weeke genopstillede og blev valgt. Da Erik Dam blev valgt til bestyrelsen, kunne han ikke genopstille. Lars Peter Schou stillede op, og blev valgt som den 2. revisor.


10.    Eventuelt

Der var intet til dette punkt.


Årsmødet var afsluttet kl. 16.55.