Årsmøde 2008 - referat

Oeconforeningens årsmøde

blev afholdt 26 marts kl. 18.00 i Danske Banks lokaler, lokale DS037 på Ejby Industrivej 41, i Glostrup.

 1. Valg af dirigent.

Thomas Ditlev blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 1. Valg af referent.

Peter Gotfredsen blev valgt til referent.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Årsmødet godkendte dagsordenen.

 1. Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Den ringe tilslutning blandt medlemmerne til årets forskellige arrangementer blev bragt på bane, men til gengæld indgår nu Økonomisk Institut og dets repræsentanter i et tættere samarbejde med foreningen.

Beretningen blev godkendt.

 1. Kassererens beretning, fremlæggelse af regnskab.

Thomas Ditlev fremlagde på vegne af kassereren beretningen. Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Der var enighed om at fastholde kontingentet på kr. 250 pr år for medlemskab, første års medlemskab dog kr. 125.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsen meddelte at den altid gerne modtager forslag fra medlemmerne.

 1. Diskussion og afgørelse af foreningens fremtid.

En række emner blev diskuteret men overordnet var holdningen til foreningens fremtid klart positiv. Det skal her forsøges at gøre rede for de vigtigste meldinger og forslag fra årsmødet til foreningen. Meldinger og forslag der sigtede på at fremme foreningens profil og øge fokus på foreningens målsætning var blandt andet:

  1. Instituttets rolle blev debatteret. Der var udbredt tilfredshed med den mere synlige rolle.
  2. Hvorvidt konferencer er den bedste måde at opfylde foreningens formål var til diskussion, men der var enighed om at Oecon-konferencerne er og har været det væsentligste omdrejningspunkt for foreningens aktiviteter og derfor skal bibeholdes og for fremtiden afholdes i Århus, som er foreningens faglige oprindelsessted
  3. Der skal være større forankring i universitetets forskningsmiljø
  4. Foreningen skal indgå som en modtagekanal i instituttets formidling af publikationer og andre relevante forskningsresultater til foreningens medlemmer
  5. Mentor ordning (frivillig)
  6. Foreningen skal bistå studerende så der lettere kan skabes kontakt ved projekt/specialeskrivning – hjælp af netværk
  7. LinkedIn  (www.linkedin.com) – eksempel på netværkssted som supplement til eller erstatning for medlemsdatabase undersøges nærmere.
  8. Mulighed for lokalafdelinger og lokale netværk
  9. Sponsorerede aftenarrangementer
  10. Workshops på konferencerne
  11. Kontakt til HHÅ alumni forening, kan der være synergier ? Den fremtidige bestyrelse blev opfordret til at undersøge mulighederne for at anvende disse forslag til større opfyldelse af foreningens formål.
 1. Valg af bestyrelse.

Foreningens kasserer Thomas Jespersen ønskede efter lang tids tjeneste ikke at genopstille. Ligeledes udgår Eva Iversen fra bestyrelsen. Som nye bestyrelses medlemmer blev valgt Henrik Frøkjær, Martin Dahl, Morten Amtrup samt Anne-Charlotte Jakobsen, sidstnævnte har dog senere måttet udtræde. Thomas Ditlev og Hans Henrik Hovmand modtog genvalg. Bestyrelsen kunne endvidere meddele at Instituttet nu bliver repræsenteret af Karina Skovvang Christensen og Allan Würtz.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

   10. Revisorer.

Det blev vedtaget at bede Ernst & Young om at fortsætte som revisorer næste år og ligeledes at bede Steen Hjort være politisk revisor igen.

   11. Eventuelt.

              Ingen punkter til referat.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: Hans Henrik Hovmand på vegne af Peter Gotfredsen