Arkiv 2012

December

Studienævnskronikken

 

Vi fem repræsentanter i studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde i studienævnet.

Eksamensplaner

Efter meget kaos og mange forsinkelser ser det omsider ud til, at der er skred planlægningen af eksamensdatoerne for oecon.- og soc.-studerende. Et forventet tidspunkt for offentliggørelse er uge 47 for skriftlige eksaminer og uge 48 for mundtlige. Vi, studenterrepræsentanter, føler os ikke helt overbeviste om at disse deadlines overholdes, men vi ved, at en foreløbig eksamensplan i øjeblikket cirkulerer til godkendelse blandt underviserne, så det er et spørgsmål om tid, før de er offentligt tilgængelige.

Sammen med studerende på Erhvervskommunikation er vi de uigenkaldeligt sidste, der får offentliggjort eksamensplanerne. Forløbet har langt fra været tilfredsstillende – selv set i lyset af omstruktureringsvanskeligheder m.m. – og har medført stor usikkerhed og utilfredshed blandt studerende og undervisere på instituttet. Desværre har hverken studie- eller institutledelsen på IfØ været i besiddelse af mere information end de studerende, da problemerne stammer fra administrative organer uden for instituttets (og endda fakultetets) ansvarsområde. Vi har derfor taget til kontakt til prodekan for undervisning, Peder Østergaard og forklaret ham forløbet samt følgerne for de berørte studerende. Vi håber, dette kan skabe udgangspunkt for et bedre forløb fremover.

Undervisningstilmelding

Samtidig med usikkerheden om eksamensplanernes offentliggørelse blev undervisningstilmeldingen for næste semesters undervisning udskudt på ubestemt tidspunkt. Dette skyldes endnu en gang utilstrækkelige ressourcer allokeret til opgaven og betyder, at forløbet bliver ændret lidt. I skrivende stund er der endnu ikke kommet klarhed omkring åbning for tilmeldingsfristen. Derfor, hold øje med studieportalen oecon.studerende.au.dk og tilmeld dig via selvbetjeningen, når tid er. Vi studenterrepræsentanter prøver også at gøre opmærksom på fristerne via Facebook.

Forhåbentlig er dette også en engangshændelse. Fremover håber planlægningskontoret at kunne tilbyde os, at skemaer samt eksamensplaner er lagt forud for tilmeldingsfristen, der vil ligge i begyndelsen af november og maj.

Udvekslingsaftaler

Som en god nyhed kan vi oplyse, at det tidligere ASB’s udvekslingsaftaler er blevet åbnet for oecon.- og soc.-studerende tidligere end forventet. Dermed kan vi allerede søge om udvekslingsophold i efterårssemesteret 2013 via disse. For bachelorstuderende gælder aftalerne primært ophold på 5. semester mens kandidatstuderende har mulighed for udlandsophold på 2. og 3. semester. ASB har tidligere været kendte for at have et imponerende udvalg af samarbejdsuniversiteter, så vi hilser denne udvidelse velkommen.

Gruppearbejde i S-bygningen

Det er vores opfattelse at mange studerende benytter sig af bordene i S-bygningens multirum til gruppearbejde. Desværre benyttes selvsamme lokaler ofte til studiemesser og andet. Derfor, vil du være sikker på at kunne benytte S-bygningen til gruppearbejde, så tjek ’skemaet’ for multirummene på forhånd. Dette kan blandt andet gøres ved at søge på Rooms-funktionen i skemaoversigten og så vælge 2610, Multirum (S).

Hovedområdestudienævnet ved BSS

Hovedområdestudienævnet ved BSS er endelig blevet konstitueret. I dette nævn sidder studienævnsformænd og studienævnsnæstformænd fra alle studienævn ved Business and Social Sciences. Nævnet skal som udgangspunkt behandle mere principielle aspekter af dispensationsansøgninger, høringssvar m.m. På det konstituerende møde blev merc.-studerende Morten Gadgaard Nielsen valgt som hovedområdestudienævnsnæstformand og Lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen fra Jura som hovedområdestudienævnsformand.

Valg på AU

Den 26.-29. november afholdes endnu en gang valg på Aarhus Universitet –herunder naturligvis valg til studienævnet. Husk, at gå ind på au.dk/valg og gør din stemme gældende, så vi med de studerende i ryggen kan fortsætte det gode arbejde i studienævnet.

Studiemiljøpulje

Ved udgangen af dette semester er det endnu en gang muligt at søge om penge til forbedring af studiemiljøet på IfØ fra studiemiljøpuljen. Går du rundt med nogle konkrete idéer, som du mener kan forbedre vilkårene for os studerende, så skriv en mail til oeconraadet@oeconraadet.dk. Sidste semester fik vi bevilget midler til en lang række forslag, så det er bare om at gribe chancen.

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Du kan altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene. Studenterrepræsentanterne i studienævnet for oecon. og soc.

/Anne, Nanette, Ida, Christoffer og Morten

November

Studienævnskronikken

Fagbeskrivelser og nye fag

Vi har i Studienævnet godkendt fagbeskrivelser til det næste semester, og vi kan til foråret se frem til en række nye valgfag primært inden for mikro- og makroøkonomi. Fagene dækker forskellige områder inden for nationaløkonomien og er: International Trade, Micro and Macro Models of the Labour Market, samt Macroeconomics of Development.

Foruden de tre nationaløkonomiske fag bliver der oprettet et par bachelor-fag på 5 ECTS. Det ene er regnskabsfaget Management Control Systems, og det andet er redskabsfaget Project Management. Disse er oprettet som følge af de nye studieordninger, og udfylder dermed nogle huller i det nuværende fagudbud.

Derudover er der flere spændende fag i støbeskeen til næste efterårssemester. Fag som vi ser frem til bliver udbudt. Når fagbeskrivelserne er skrevet rene, vil de være tilgængelige i fagkataloget på studieportalen - så kan du læse om disse fag er noget for dig.

Eksamenstilmelding

Dette efterår har været meget kaotisk med hensyn til at få forskellige systemer til at snakke sammen. Det har vi mærket, som studerende, på flere måder; blandt andet har der været problemer med undervisningstilmelding, skemalægning og lokaleplan. Alle undervisningstilmeldinger skulle nu gerne være på plads, og næste step bliver at sikre, at alle bliver tilmeldt de rigtige eksaminer, der afholdes i januar. Derfor blev i i sidste uge bedt om at tjekke jeres eksamenstilmelding. Hvis I stadig ikke er tilmeldt, bedes I kontakte Studievejledningen.

Derudover vil eksamensplanen for vintereksamen ligge klar i midten af november. Dette er en anelse senere end vi er vant til, men det skulle gerne være en undtagelse denne gang. Fremover vil vi arbejde for at eksamensplanen allerede er kendt, når man skal vælge sine fag. Sådan har det været på det tidligere ASB, og man arbejder i studieadministrationen for, at det bliver den samme procedure for alle studieretninger i fremtiden. Det ser vi studenterrepræsentanter kun som en fordel for de studerende.

Undervisningstilmelding

Studieadministrationen er i fuld gang med at forberede sig på det kommende forårssemester, og allerede nu vil I opleve ændringer i forhold til dette semester. Forhåbentlig vil skemaet til forårssemesteret være klar inden I skal tilmelde jer fag. Det vil sige, at I på forhånd ved hvilke fag, der er mulige at tage og dermed undgå overlap. Hvis ikke det lykkedes i denne omgang, så er det målet fremover.

Undervisningstilmelding til forårssemesteret vil foregå i perioden fra den 15.-30. november på selvbetjeningen. Det er vigtigt, at I alle får tilmeldt jer de respektive fag! Derudover vil I, med jeres undervisningstilmelding, automatisk blive tilmeldt sommereksamen næste år. Og ja, for de af jer, der kan huske, hvordan vi tidligere valgte fag på det gamle IfØ, så vender vi altså nu tilbage til noget, der minder om det. Og det er vi i Studienævnet meget glade for.

Valg

Inden længe er universitet pakket ind i valgplakater, og ligesom der er valg universitetsbestyrelsen (AU) og Akademisk Råd (BSS), så er der også valg til Fagstudienævnet på Institut for Økonomi og Hovedstudienævnet på BSS. Der er direkte valg til fagstudienævnet, mens man via sin plads i fagstudienævnet får mulighed for at stille op som næstformand og dermed indirekte få en plads i hovedstudienævnet. Vi studerende har 5 pladser i fagstudienævnet, og hvis du tænker, at det er noget for dig, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du noget på hjertet?

Vi studienævnsrepræsentanter har som vores fornemmeste opgave at repræsentere dig i studienævnet. Derfor er det også vigtigt, at du kommer til os, hvis du oplever at tingene ikke fungerer, eller hvis du har en god idé til, hvordan vi alle kunne få det lidt bedre her på instituttet. Vi er meget åbne for at høre din mening om studiet og om studielivet generelt.

/Anne, Morten, Ida, Christoffer og Nanette

Oktober

Studienævnskronikken

Vi fem studenterrepræsentanter i studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i studienævnet.

Flytningen

I forbindelse med flytningen har der været en del startvanskeligheder; aflyste fag, mangel på bøger i boghandlen og mangel på stille-læsepladser. At fag bliver aflyst i sidste øjeblik kan desværre skyldes omstændigheder, vi ikke selv er herrer over. I dette semester har vi i løbet af de første par uger fået henvendelser fra frustrerede studerende, der eksempelvis er endt med ikke at kunne tage det projektfag, de havde planlagt.

I studienævnet har vi derfor taget initiativ til at alle studerende, der er tilmeldt et fag, der bliver aflyst i sidste øjeblik med det samme bliver henvist studievejledningen for at finde en løsning. Det blev på sidste studienævnsmøde besluttet, at hvis vi oplever samme problemer med boghandlen i form af for få bøger til studiestart og lignende, vil instituttet fremover opfordre os studerende til at købe bøger andre steder, da det på ingen måde er godt nok, som det har fungeret dette semester. Vi har, både i studienævn og alle andre steder, vi har mulighed for det, nævnt problemet med manglen på stille-læse-pladser, og vi arbejder i øjeblikket på at få lavet midlertidige læsepladser dette semester og en mere permanent løsning på sigt. I den forbindelse har vi også fået at vide af institutlederen, at instituttet vil have lige adgang for alle til de læsepladser, der allerede er. Det betyder, at med mindre det er muligt at koble alle oecon.- og soc.-studerende på campusnet, er der udsigt til at systemet med booking af læsepladser bliver nedlagt.

Vi har på det gamle Institut for Økonomi været heldige at have specialepladser på Trøjborg. Som det ser ud nu, så har vi stadig pladserne frem til næste sommer, men fra januar vil muligheden for at søge en af pladserne blive åbnet op for alle studerende på det nye institut.

Eksamen

På mødet fik vi også at vide, at der vil blive et meget stort pres på eksamenslolalerne i januar. Grunden til det er, at de forsøg, der har været på AU med digital of macro blev det besluttet at tillade brugen af lommeregnere til eksamen – normalt er der ikke praksis for at ændre på eksamen, skal evalueres, og de eksamener, der i de sidste par år har været afviklet digitalt, nu skal afvikles almindeligt. Det kommer til at få den betydning, at vi studerende i løbet af januar vil kunne komme til at have skriftlige eksamener med start kl. 9 eller kl. 14, i modsætning til januar i år, hvor der kun var start kl. 9. Vi blev dog forsikret om, at det ikke er muligt at have to skriftlige eksamener den samme dag.

Undervisningen på 1. semester

Undervisningen på 1. semester i matematik og statistik blev før semestret lavet om. Vi har derfor i studienævnet besluttet at tage det op igen efter dette semester og så evaluere efterårets forløb for at beslutte om den nuværende udformning er den bedste. Hvis der er nogle af jer, der sidder derude og havde forløbet sidste efterår, vil vi meget gerne høre om jeres erfaringer, så vi kan tage dem med, når vi efter semestret skal diskutere om det skal ændres for oeconerne til næste efterårssemester.

I fagene principles of micro / principles eksamensformerne for fag, der kører i det semester, det bliver foreslået. I dette tilfælde var både forelæsere og vi studenterrepræsentanter dog enige om, at det ville stille de studerende bedre, og at det var tidligt nok på semestret til at nå at ændre det, hvorfor det blev vedtaget.

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Har du problemer, spørgsmål, eller er du bare interesseret i, hvad vi arbejder med i studienævnet, så kan du altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Anne, Nanette, Ida, Christoffer og Morten

September

Studienævnskronikken

Vi  fem  studenterrepræsentanter  i  Studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i Studienævnet. Vi, fra Studienævnet, er selvfølgelig flyttet sammen med jer ned til Campus Fuglesangs Allé, og vi er allerede i fuld gang med  arbejdet…  Men  inden  vi  begynder at  koncentrere  os  om  nogle  af  de  problemer, der har været under flytningen, vil  vi  starte  med  at  ønske  jer  tillykke  –  Oecon.-uddannelsen  er  nemlig  blevet fuldt akkrediteret!

Skemaer

Det  er  Studienævnets  opfattelse,  at  der har  været  mange  frustrationer  over  de nye  skemaer.  Udover  at  de  kom  meget sent  ud  på  hjemmesiden,  har  langt  de fleste  studerende  haft  problemer  med at finde dem, da der skal mange klik og meget scrolling til, inden man når frem. Derudover eksisterer cand.soc. slet ikke i systemet. Alle disse problemer er selvfølgelig  noget,  vi  har  haft  med  til  vores første studienævnsmøde, og vi kan herfra informere om at forelæsere er mindst lige så  frustrerede,  som  vi  er  –  ikke  mindst over at tidspunkter og lokaler skifter fra uge til uge.

Desværre er der ikke så meget at gøre på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt for at forbedre dette til forårssemesteret. Vær  dog  opmærksom  på,  at  det  nu  er muligt at indtaste studienummer på skemasiden  på  oecon.studerende.au.dk  og se sit personlige skema for alle ugerne i efterårssemesteret. Det skal desuden nævnes, at fagene Real options samt Strategy  and  managment in public and public-privat organizations desværre er aflyst, da det ikke har været muligt at finde undervisere til disse.

Specialepladser

Selvom det først forlød sig at vores kontrakt  for  Trøjborgkomplekset  var  blevet opsagt, er det ikke tilfældet. Til vores store glæde er kontrakten blevet forlænget til og med forårssemesteret 2013, og der vil forsat være specialepladser for oecon. og soc. her. Hvor længe dette er tilfældet vides endnu ikke, men vi i Studienævnet vil selvfølgelig kæmpe for de bedst mulige forhold for de  specialeskrivende fra soc.-  og  oecon.-uddannelserne  i  fremtiden.

IMSQE

Uddannelsesminister,  Morten  Øster-gaard,  har  i  et  notat  opfordret  danske universiteter til at fokusere mere på talentudvikling.  Da  vi  på  IfØ  allerede  har IMSQE-linjen,  vil  dette  ikke  betyde  de store ændringer af instituttets uddannelser. Paradoksalt nok har selvsamme minister valgt  ikke  forøge  puljen  til  universiteternes  eliteuddannelser,  der  ellers  har gjort det muligt for institutterne at modtage  forhøjet  STÅ-takst  for  studerende på  disse  linjer.  Dermed  er  der  ikke  sat ekstra  penge  af  til  IMSQE-studerende efter  2013.  Dette  kan  desværre  betyde at  vilkårene  for  elite-linjen  forringes  – herunder  kontorer, udbud af særlige fag m.v. Vi håber på at finde en løsning, så de samme gode forhold fortsat kan tilbydes IMSQE-studerende.

10  ECTS  adv.  bachelor  i  Master’s programme

Det er på nuværende tidspunkt muligt at søge  om  dispensation  for  at  få  overført 10  ECTS  advanced  bachelor  fag  til  ens kandidatprogram på både soc. og oecon. Dette vil forsætte fremover, da vi i Studienævnet mener, at det giver mulighed for en større alsidighed, som er vigtig for vores brand. Desuden er det tidligt allerede  på  bachelordelen  at  låse  sig  fat  på en  retning  og  ved  at  holde  muligheden åben for at tage nogle af de såkaldte forudsætningsfag, kan man stadig nå at bevæge sig i en anden retning. Heller ikke alle retninger giver mulighed for at fylde et helt studieprogram med relevante fag. Studienævnet vil derfor udforme en liste, hvor af det fremgår hvilke generelle fag, som  vi  mener,  rimeligvis  kan overføres til et kandidatprogram. Øvrige advanced bachelorfag vil der blive taget individuel stilling til.  

Kontakt os

Vi,  studenterrepræsentanter,  er  din stemme i Studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Har du problemer, spørgsmål, eller er du bare interesseret  i,  hvad  vi  arbejder  med  i  Studienævnet, så kan du altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk  eller  hive fat i os på gangene.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Ida, Anne, Nanette, Christoffer og Morten

Maj

Studienævnskronikken

Vi fem studenterrepræsentanter i Studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i Studienævnet.

Denne udgave af Studienævnsklummen er den sidste i dette semester, men det afholder os naturligvis ikke fra at forsætte vores arbejde for de oecon.- og soc.-studerende på IfØ. Studienævnsmøderne fortsætter sommeren over. Dette er dog vores sidste mulighed for at viderebringe oplysninger om den allestedsnærværende flytning i Bladet Ø.

Flytteplaner

Det er næppe forbigået nogen, at vi fra starten af næste semester skal modtage undervisning i nye omgivelser på Fuglsangs Allé. Endnu er S-bygningen (som bliver de studerendes primære bygning) ikke helt færdig, men arbejdet går efter planen. Rent pladsmæssigt er forlydende, at vi bliver bedre stillede på Fuglsangs Allé, end vi er heroppe. Dette skyldes blandt andet at næsten 2000 kommunikationsstuderende fra Fuglsangs Allé flyttes til Nobelparken, mens vi kun er knap 1200 studerende og ansatte heroppefra, der flytter ind. Desuden indeholder den nyopførte S-bygning syv nye undervisningslokaler, og der er flere auditorier på Fuglsangs Allé, der kan rumme en hel studenterårgang. Er du interesseret i at vide mere om flytningen, har man fra universitetets side oprettet en fane på studieportalen (oecon.studerende.au.dk) kaldet ”Relocation at Economics and Management”, hvor du kan følge med i planerne.

Fagudbud

Fagbeskrivelserne for fag frem til efterårssemesteret 2013 er allerede nu vedtaget, således at det er muligt at planlægge sit studium lidt længere frem. Det betyder ikke, at der ikke kan opstå nye fag eller ændringer undervejs. Studenterrepræsentanterne har efterlyst mere innovation i fagudbuddet, og som følge af dette er pensum i flere strategifag ændret, således at der lægges en større vægt herpå. Desuden er Mergers and Aquisitions blevet en del af Theories of the Firm. Udvalget af makrofag på IfØ halter alvorligt, og det er vi opmærksomme på! Desværre skyldes det ikke manglende velvilje, men simpelthen at der er for få forelæsere ansat på området. Dette skal afhjælpes af to nyopslåede stillinger, og det er Studienævnets håb, at disse allerede vil begynde at undervise efter sommerferien, så hold øje med fagudbuddet!

Faget innovation er blevet udvalgt til at indgå i et forsøg i forbindelse med eksamen. Dermed foregår eksamen til juni elektronisk via systemet Digex – dog stadig uden hjælpemidler.

Skifte mellem studier på IfØ

På opfordring fra de studerende er studieledelsen og Studievejledningen sammen ved at udarbejde et sæt retningslinjer for overflytning fra ét studium til et andet på IfØ undervejs i et forløb (eksempelvis fra oecon. til soc.). Dette besværliggøres af, at vi lige er overgået til nye studieordninger, hvorfor nogle fag er ophørt med at eksistere og i stedet erstattes af nye. I den forbindelse skal vi oplyse om, at vælger man at følge et nyoprettet fag, der erstatter ét, man tidligere har brugt eksamensforsøg i, slettes disse i den forstand, at man naturligvis starter ud med tre eksamensforsøg i det nye fag. Er du i tvivl, eller ønsker at høre mere om dine muligheder, er du naturligvis velkommen til at kontakte Studievejledningen for information herom.

Nyansættelser og studiemiljøpenge

I april blev russekretærerne, der skal guide tutorer og nye studerende godt igennem introduktionsforløbet, ansat. Valget faldt på Ida Thomsen og Rikke Andersen. Studienævnet ønsker dem stort tillykke. Desuden er det atter blevet tid til at ansætte instruktorer for næste semester. Er dette noget for dig, så hold øje med opslagene. Der er ansøgningsfrist den 11. maj.

Vi gør opmærksom på, at der fra universitetets side endnu engang er udloddet en pulje med penge til studiemiljø. Disse skal blandt andet bruges til at fremme/lette flytningen af os oecon.- og soc.-studerende ned til Fuglsangs Allé. Derfor: har du en idé til et arrangement eller lignende, der vil gøre overgangen til Fuglsangs Allé lettere, så hiv fat i os. Pengene skal bruges inden jul.

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i Studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Har du studiemæssige problemer, spørgsmål eller er du bare interesseret i, hvad vi arbejder med i Studienævnet, så kan du altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Anne, Nanette, Ida, Christoffer og Morten

April

Studienævnskronikken

Vi fem studenterrepræsentanter i Studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i Studienævnet.

Forårssemestret er nu godt i gang, og før vi får set os om, er det eksamenstid igen. Apropos eksamen vil vi lige starte med at følge op på det, vi nævnte i sidste klumme med hensyn til beståelsesprocenterne på første semester i statistik og matematik. Vi havde i Studienævnet en debat om, hvilke signaler det vil sende at ændre på et fag, der kun har kørt én gang. Det endte dog med, at vi, som der også stod i sidste klumme, har ændret undervisningsformen, således at den nye årgang af studerende, der starter til sommer, vil komme til at have undervisning i de to fag i 14 uger sideløbende og have skiftende øvelsessæt, sådan som nogle af os kender det fra det tidligere Mikro-Mat-Stat. I den forbindelse skal det også nævnes, at det blev besluttet, at oecon.- og soc.-studerende reelt har behov for to forskellige statistikfag, hvorfor undervisningen i dette fag bliver opdelt mellem uddannelserne.

Baggrunden for dette er, at de to forskellige uddannelser skal anvende statistik på forskellige måder, og derfor man forsøger at tilrettelægge undervisningen på første semester derefter.

Fakultetsstipendier

Fakultetsstipendierne og tildelingen af disse er blevet ændret. Det er som sådan ikke noget, vi har besluttet i Studienævnet, men snarere en beslutning der er truffet på centralt hold og nu skal implementeres. Baggrunden for ændringen er, at tildelingen af stipendierne er sket ret forskellig på de gamle ovedområder og nu forsøger man at ensrette dette. Den model, der ønskes indført, er en form for trappetrinsmodel, som opererer med et grundtrin samt en række tillægstrin afhængig af den strategiske betydning af det valgte partneruniversitet. Det væsentlige at tage med fra den debat, der var på området, er, at studerende der vælger at tage til universiteter uden for porteføljen af partneruniversiteter (med mindre universitet er i top 50 i verden), studerende der rejser gennem Erasmus og studerende der rejser ud gennem Nordplus/Nordlys-stipendier ikke kan modtage fakultetsstipendiet.

Evaluering af IMSQE

IMSQE-ordningen er også blevet evalueret. Groft sagt kan evalueringen sammenfattes til: ”det er okay, men ikke fremragende”. I forbindelse med IMSQE-linjen har der tidligere været lidt problemer for de studerende, der er på denne med nationaløkonomiske interesser med at få deres studieprogrammer til at hænge sammen – dette følger vi naturligvis op på.

STADS

Den nye studieselvbetjening blev også diskuteret. Debatten omhandlede her en del forskellige ting, blandt andet karakterstatistikker, udskrifter af karakterer (til brug ved udveksling) og ansøgninger om optagelse på kandidaten. Samlet set endte vi i Studienævnet med at blive enige om, at det nye system er noget, der nok bliver godt, når det endelig fungerer, men indtil da får vi desværre lov at opleve gener i større eller mindre udstrækning.

Fagudbud

Der er blevet arbejdet med fagbeskrivelserne for efterår 2012 og forår og efterår 2013. I langt de fleste fag er der ikke sket større ændringer, end at der bliver undervist efter en nye udgaver af diverse bøger, eller at der er udskiftet nogle få artikler i pensum. Vi vedtog dog også fagbeskrivelsen til et helt nyt fag, nemlig Economics and Psychology. Dette mikro-fag bliver udbudt første gang i efteråret 2012 og er stykket sammen således, at man kan følge faget med en lang række forskellige forudsætninger og dermed give teorien den drejning, som man selv finder interessant ud fra ens baggrund.

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i Studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Har du problemer, spørgsmål, eller er du bare interesseret i, hvad vi arbejder med i Studienævnet, så kan du altid kontakte os på oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Anne, Nanette, Ida, Christoffer og Morten

Marts

Nyt fra Studienævnet

Vi fem studenterrepræsentanter i Studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde og inddrage jer studerende i de overvejelser og debatter, som vi har i Studienævnet.

Vi går en omskiftelig, men spændende periode i møde med flytningen til Fuglsangs Allè, og vi, studenterrepræsentanter i Studienævnet, gør vores bedste for at støtte, vejlede og undersøge evt. tvivlsspørgsmål, de studerende måtte have. Derfor må du endelig kontakte os, både med spørgsmål og sager I ønsker taget op. Alternativt kan du altid følge med i emnerne fra de sidste møder i denne klumme.

Materialesøgning i flytningsperioden

I forbindelse med flytningen til Fuglsangs Allè bliver det økonomiske bibliotek også flyttet. Dette sker allerede ultimo marts og vil medføre, at bøgerne ikke længere er direkte tilgængelige på Samfundsvidenskabeligt Bibliotek. Heldigvis bliver vores egen bibliotekar, Gertrud, der er ansvarlig for det økonomiske område, på campus ind til 1. juni. Gertrud vil som altid være behjælpelig med materialesøgning, dog skal man forvente, at noget materiale vil tage længere tid end ellers at fremskaffe, fordi det skal leveres fra Fuglsang Allé.

Til alle, der bruger semesterhylden i eksamensperioden: Frygt ej! Denne bliver på Samfundsvidenskabeligt Bibliotek semesteret ud (hvorvidt den stadig er at finde heroppe i reeksamensperioden, er dog endnu uvidst).

Hvad er i øvrigt flyttet? Og hvorhen?

Studieadministrationen er flyttet, dog ikke så langt! De er at finde på første sal i bygning 1328, hvor Studievejledningenogså er flyttet hen. Begge er flyttet pr. 1. marts og befinder sig i et stort flytteord, så hav tålmodighed.

De gode ting

Som skrevet sidst, er proceduren for godkendelse af de såkaldte Learning Agreements for fag taget på det tidligere ASB blevet lavet om, således at man kan aflevere sine dokumenter i Studievejledningen, der vil sørge for, at de bliver underskrevet på Fuglsangs Allé. Livet udenfor de gule mure fortsætter, og jobmarkedet er i bedring, men desværre er det stadig svært for mange at finde det helt rigtige studiejob, internship eller trainee-stilling. Dette håber AU Career at kunne ændre på ved at gøre informationsdelingen nemmere. AU career er nemlig begyndt at lægge internships på www.jobbank.au.dk. Dermed bliver flere stillinger samlet et sted, og dette giver os studerende et bedre overblik.

Generelt fra Studienævnet

Nu skal de hele ikke handle om flytningen. Arbejdet i Studienævnet går videre, og der sker en masse spændende ting. I starten af dette semester har der været røre omkring statistikeksamenen for første årgang, fordi beståelsesprocenten har været relativt lav. Derfor arbejder vi på at ændre undervisningsforløbet på første semester i statistik og matematik, således at man modtager undervisning i begge fag i samtlige 14 uger af semesteret med skiftende opgavesæt i henholdsvis matematik og statistik. Dette skal være med til at sikre en bedre struktur på semesteret, samt at de studerende har en længere periode til at gøre sig bekendt med pensum i de to fag. Endnu er der ikke truffet en endelig beslutning, og Studienævnet er i øjeblikket i dialog med de berørte studerende omkring ændringer på området. Desuden er eksamensformen i faget Business Economics blevet ændret, således at de studerende må medbringe en computer til eksamen som et elektronisk hjælpemiddel. Dette betyder ikke, at man skal aflevere sin eksamensopgave på computer, men er et tilbud herom. Sæt dig derfor ind i reglerne for brug af computer til eksamen på hjemmesiden under ”Examinations”.

Et nyt summer school-kursus er blevet godkendt: The Economics of Gender Differences in the Educational System. Faget vil blive udbudt først gang i sommeren 2012 med kursusafholdelse i uge 33. Kurset omhandler kønsforskelle i uddannelsessystemet ud fra et mikroøkonomisk synspunkt, hvorfor et solidt mikroøkonomisk fundament anbefales.

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i Studienævnet, og vi vil derfor meget gerne høre fra dig. Har du problemer, spørgsmål, eller er du bare interesseret i, hvad vi arbejder med i studienævnet, så kan du altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Anne, Nanette, Ida, Christoffer og Morten

Februar 2012

Nyt studienævn

Efterårssemesteret er nu afsluttet med nogle forhåbentligt veloverstået eksaminer og et nyt forårssemester er skudt i gang. Traditionen tro betyder begyndelsen på et nyt kalenderår at nye studenterrepræsentanter er trukket i arbejdstøjet for at repræsentere alle os studerende i Studienævnet for oecon.- og soc.-uddannelserne ved Institut for Økonomi. Som tidligere skrevet her i Bladet Ø er vi fra i år blevet en mand mere, således at vi nu sidder fem repræsentanter for de studerende i Studienævnet. Vi glæder os alle til at komme i gang med at forbedre vores studie over det næste års tid. Et år der igen vil stå i forandringernes tegn, hvor den helt store emne vil blive den kommende flytning til Fuglsangs Allé. Det bliver spændende at betræde nye lokaler og finde os til rette på en ny geografisk placering. Vi, i Studienævnet, ser frem til at arbejde for at vi får de bedste rammer.

Regler for obligatoriske elementer

Tidligere har der ikke været officielle retningslinjer for afviklingen af obligatoriske elementer i undervisningen, og det har skabt forvirring om , hvilke regler der gælder. Derfor har vi i Studienævnet besluttet, at et obligatorisk element betragtes som en eksamen, og der derfor gælder de samme regler for afviklingen. Det betyder blandt andet, at man har to genafleveringsmuligheder ved aflevering af en obligatorisk opgave. Det er i øvrigt op til den enkelte underviser at beslutte, om der skal indgå obligatoriske elementer i undervisningen.

Lang vej igen

De tidligere studenterrepræsentanter arbejdede blandt andet for, at vi som oecon.- og soc.-studerende kunne få del i de udvekslingsaftaler, som det tidligere ASB har med en lang række universiteter og business schools i udlandet. Dette er der desværre lange udsigter til, og et forsigtigt gæt er, at det først vil være muligt for os at benytte os af disse i efteråret 2013.

En lille men kærkommen ændring i forbindelse med ansøgning om merit på det tidligere ASB, er, at man nu kan aflevere learning agreements hos instituttets studievejledere, som vil sørge for den videre behandling i stedet for at tage turen ned til Fuglsangs Allé for at få den underskrevet.

Studiestart

Uheldigvis har der i sidste semester været tre fag, for hvilke ordinær eksamen lå i starten af uge 5, dvs. efter at det nye semester formelt er startet. Dette er ikke hensigtsmæssigt for de studerende, og det vil fremover ikke ske! Desuden arbejder i øjeblikket på at få vedtaget nogle retningslinjer oprettelse af fagenes AULA-sider. Disse skal naturligvis være oprettet inden vi går ind i de uger hvor undervisningen begynder (dvs. første uge af februar og september), så der er klarhed for de studerende om, præcis hvornår fagene begynder.

Har du noget på hjertet?

Vi, studienævnsrepræsentanter, har som vores fornemmeste opgave at repræsentere dig i Studienævnet. Derfor er det også vigtigt, at du kommer til os, hvis du oplever, at tingene ikke fungerer, eller hvis du har en god idé til, hvordan vi alle kunne få det lidt bedre her på instituttet. Det gælder alt fra processer over afvikling af fag til de fysiske rammer, vi befinder os i. Dermed ikke sagt at vi kan løse alle problemer, men vi vil gøre vores bedste for at komme så langt som muligt. Vi er meget åbne for at høre din mening om studiet og om studielivet generelt. Derfor: Hiv endelig fat i os, når vi kommer forbi på gangene eller kontakt os på oeconraadet@oeconraadet.dk.

Studenterrepræsentanterne i Studienævnet

/Anne, Morten, Ida, Christoffer og Nanette