Arkiv 2011

December 2011

Nye medlemmer i studienævnet

I det kommende Studienævn vil der på grund af den forestående strukturændring sidde fem studerende og fem VIP’er. Ved opstillingsmødet den 31. oktober blev Christoffer Strandby, Anne Brink Nandrup, Ida Thomsen, Morten Rasmussen og Nanette Gadegaard Jørgensen valgt til Oeconlisten. Denne opstilles gennem Oeconrådet til universitetsvalget. Da ingen andre har indgivet opstilling til valgsekretariatet er de fem valgt til Det Økonomiske Studienævn ved fredsvalg. Nedenfor kan du læse lidt om hvem de er og hvad de vil arbejde for det kommende år.

Anne Brink Nandrup er 7. semester oecon.-studerende og har siden August 2009 været ansat ved Bladet Ø, hvor hun har fungeret som ansvarshavende redaktør det sidste år. Hendes interesseområder ligger i udviklingen af instituttets to studier, for at kæmpe for de nationaløkonomiske fag og i særlig grad for at sikre fair behandling af dispensationssager.

Christoffer Strandby er 5. semester oecon.-studerende og har været med i Oeconrådet siden hans første semester. Han har hovedsageligt brugt tid i aktivitets- og studiestartsudvalget de seneste to år, hvor han blandt andet har været med til at stå for Den Gyldne Pind og dimission. Christoffer sidder for nuværende som studenterrepræsentant i Akademisk råd. Han stiller op til Studienævnet, fordi han føler sig klar til at kæmpe for de studerende mod en fagligt stærkere modpart, og fordi det er der man kan gøre mest for at kæmpe de studerendes sag. Christoffers mærkesag er at kæmpe for studiemiljøet efter flytningen og hjælpe med at sikre kvaliteten af uddannelsen.

Morten Rasmussen er 3. semester oecon.-studerende og har været aktiv i Oeconrådet siden sit første semester. Han har blandt andet været med til stå for faglige arrangementer. Morten vil kæmpe for at oecon.-uddannelsen bevarer sin høje faglighed og vil gøre sit til at Studienævnet bliver mere synligt på instituttet.

Nanette Gadegaard Jørgensen er soc.-studerende og har siden december 2010 været medlem af studiestartsudvalg, evalueringsudvalg samt bibliotekets brugerudvalg. Hun stiller op til Studienævnet, fordi hun ønsker at udvide sit engagement i studenterpolitik og for at øge indsigt. Nanette ser frem til at arbejde i studienævnet under flytningerne. Hun vil arbejde for at kvalitetssikre vores uddannelser, samt arbejde for et godt studiemiljø på Fuglsangs Allé, så studerende har de bedste rammer for læring.

Ida Thomsen er 5. semester soc.-studerende med sidefag i samfundsfag og har siden sit 3. semester været aktiv i Oeconrådet i aktivitetsudvalget og evalueringsudvalget. Derudover har hun også været med til at starte EØ-netværket bestående af en alumneforening og en mentorforening. Ida vil gerne bruge den store viden, hun har især om cand.soc. til at sikre kvaliteten af uddannelsen bl.a. ved et stort og bredt fagudbud, når uddannelserne flyttes til Fuglsangs Allé og hendes mærkesager er kvalitetssikring og selvstændighed af uddannelserne.

Vi ser det som en stor styrke, at vi har en bred repræsentation blandt studenterrepræsentanterne, fordi det sikrer, at Studienævnet har en ´føling´ med, hvad der sker på de forskellige årgange.

I år 2011 er der uden tvivl blevet brugt meget tid og diskussion på at udarbejde og komme med inputs til sammenlægningen. De synlige forandringer kommer for alvor til at gøre sig gældende i 2012, hvor først VIP’er fra Instituttet og senere oecon.- og soc.-studerende flytter tilholdssted til Fuglsangs Allé. Et af hovedområderne for det kommende Studienævn bliver fortsat at sikre et godt studiemiljø, hvor undervisning, forelæsninger, VIP’ere og læsesal er geografisk samlet. Desuden skal Det Økonomiske Studienævn sikre en skillelinje mellem merc.-uddannelser og vores oecon.- og soc.-uddannelser. Vi er sikre på, at de fem repræsentanter med Oeconrådet i ryggen vil gøre dette efter bedste evne, og videregiver trygt vores arbejde i deres hænder.

”Både-og-fag”

Studienævnet må ikke længere udbyde fag der både indgår på bachelor og kandidatniveau som for eksempel Organizational Behavior og Managerial Cost Accounting. Fremover vil fag med fagkode 3xxx være bachelorfag. Den studerende kan dog søge om dispensation til at få et advanced bacelorfag godkendt i sit studieprogram.

Se mere information på econ.au.dk under ’student news’.

November 2011

AU-Valg

Valget på Aarhus Universitet nærmer sig med hastige skridt. Det betyder samtidig, at vores tid i Studienævnet også lakker mod enden, og nye kræfter skal tage over. Vi fire har haft stor glæde af, at vi alle var opstillet gennem Oeconlisten. Dermed havde vi Oeconrådet som bagland for vores arbejde i Studienævnet, således vi kunne få sparring og inputs fra et bredt udsnit af studerende. Et bagland, hvor der ikke skildres til partipolitisk overbevisning, men hvor ønsket er at sikre ALLE studerende de bedste muligheder, omgivelser og rettigheder.

Mandag den 31. oktober kl. 16.15 afholder Oeconrådet opstillingsmøde for kandidater, der ønsker at opstille til Studienævnet gennem Oeconlisten. Alle soc.- og oecon.-studerende kan på mødet melde deres kandidatur. Vi vil opfordre alle studerende på Institut til Økonomi til at møde op og afgive deres stemme, således Oeconlisten sammensættes af et bredt udsnit af studerende.

Det er ligeledes utrolig vigtigt, at alle studerende afgiver deres stemme til AU-valget, således vi får sammensat et studienævn, der er godt rustet til at imødekomme de store udfordringer flytningen til Fuglsangs Allé vil give.

IMSQE-uddannelsen

En del af strategien for det nye School of Business and Social Sciences er at etablere flere eliteuddannelser. Derfor har vi bedt Instituttet om at foretage en evaluering af vores egen eliteuddannelse, IMSQE. De studerende har givet udtryk for, at de har svært ved at signalere over for verden uden for de gule mure, hvad der ligger bag uddannelsen. Derfor arbejder vi i Studienævnet på, hvordan eksamensbeviserne kan tilrettelægges, således at IMSQE-studerende får retvisende papirer på deres kvalifikation. 

Fagudbudsplaner og fagbeskrivelser

En stor del af arbejdet i Studienævnet består for øjeblikket i at behandle fagbeskrivelser. Studienævnet modtager et udkast fra de respektive faglærer og vurderer, om emner, læringsmål, eksamensform og pensum er passende. Desuden arbejder vi på at fastlægge fagudbudsplaner for det næste år. Dette er blevet kompliceret af, at en del af undervisningen inden for organisation og marketing skal rekvireres af et andet institut, Business Administration, og at en del af fagene udbydes både på det gamle ASB og på IfØ. Derfor skal der skabes en ensrettethed i fagudbuddet, efter vi er blevet samlet under et institut.

Flytning af eksamen

Den foreløbige eksamensplan er kommet fra studienævnssekretariatet, og som altid bliver nogle studerende klemt i forhold til placeringen af deres eksamener. I Studienævnet har vi debatteret, om eksamen kan afholdes i december. Vi har besluttet at fortsætte den nuværende praksis, som indebærer, at eksamener ikke kan flyttes. Undtagelsesvis kan mundtlige eksamener dog flyttes, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Den studerende skal indgive en dispensationsansøgning til Studienævnet, der vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der forelægger en særlig omstændighed, der retfærdiggør, at eksamen skal flyttes.
  2. Faglæren skal være villig til at flytte eksamenen.

Det er altså nødvendigt for den studerende at få godkendt både punkt 1 og 2, for at det er muligt at få flyttet sin mundtlige eksamen.

Kursus i læring

Som et ekstra tilbud til alle erhvervsøkonomi- og økonomistuderende vil der i uge 45-49 blive tilbudt et kursus i læring. Kurset - ved navn ’Den reflekterende studerende’ - er et heldagsarrangement, der bliver afholdt i Stakladen. Kurset vil bidrage til studiereflektion, læring og meningsskabelse. Formålet er, at den enkelte studerende kan opnå en øget stillingstagen til egen studie, og dette vil ske gennem korte oplæg, øvelser og fælles refleksion. Det er et unikt tilbud fra Instituttet og en del af initiativerne til at forbedre studiemiljøet på studiet. Vi opfordrer alle til at melde sig til og deltage.  

Oktober 2011

Ny studienævnsstruktur

Ét af resultaterne af den faglige udviklingsproces, som Aarhus Universitet er ved at gennemgå, er, at der skal etableres en ny struktur for studienævnene. På Business & Social Sciences (BSS) arbejdes der på at etablere et system med et fælles områdestudienævn for hele fakultetet samt følgende fagstudienævn:

  • Erhvervsøkonomi, som dækker cand.merc., cand.merc.aud., HA, ITKO
  • Jura, som dækker cand.jur., cand.merc.(jur.), HA(jur.)
  • Økonomi, som dækker cand.oecon., cand.soc. erhvervsøkonomi
  • Statskundskab og samfundsfag, som dækker cand.scient.pol., cand.soc. samfundsfag, sidefag samfundsfag
  • Psykologi, cand.psyk., sidefag psykologi

Som det ses af ovenstående, bevarer Det Økonomiske Studienævn ansvaret for de to uddannelser, som vi i dag administrerer.

Sammensætningen af Det Økonomiske Studienævn vil fremover bestå af i alt 10 personer. Halvdelen af disse er studerende, der vælges årligt i forbindelse med AU-valget blandt oecon. og soc. studerende (der vil ikke være kvoter for antallet af helholdsvis oecon. eller soc. Studerende). De resterende 5 er videnskabeligt personale (VIP). Her findes de 4 blandt VIP’erne fra Institut for Økonomi (Department of Economics and Business) og 1 fra Marketing & Organisation (Department of Business Administration). Der vil desuden være VIP-repræsentation fra Institut for Økonomi i Det Juridiske Studienævn og Det Erhvervsøkonomiske Studienævn.

Ligesom i dag skal fagstudienævnene vælge en formand blandt VIP’erne (oftest vil dette være studielederen) og en næstformand blandt de studerende. Formanden og næstformanden vil være repræsentanter i områdestudienævnet for hele BSS.

Den endelige kompetencefordeling mellem fagstudienævnene og områdestudienævnene er endnu ikke på plads, men der arbejdes på højtryk hos dekanen og prodekanen for uddannelse på en løsning, der ligger inden for rammerne af Universitetsloven. Overordnet er tanken dog, at områdestudienævnene skal sikre en ensartethed i kvalitetssikring, studieordninger, meritsager m.v. for hele BSS, mens fagstudienævnene skal komme med indstillinger til områdestudienævnene omkring disse punkter og generelt håndtere de mere fagspecifikke områder.

Når der afholdes AU-valg i november, vil det blive under rammerne af den nye studienævnsstruktur. Det betyder, at der skal vælges et medlem mere blandt de studerende end tidligere år. Hvis du går med tanken om at komme i studienævnet eller synes vores arbejde med sikre uddannelsernes kvalitet og de studerendes rettigheder lyder interessant, må du endelig tage kontakt til en af os studenterrepræsentanter.

Studiemiljøpulje

Hvert tredje år foretages der en undersøgelse blandt universitetets studerende omhandlende tilfredsheden med studiemiljøet – både fagligt og socialt. I den forbindelse har universitetet afsat et større beløb til initiativer, der over det næste halve år forbedrer studiemiljøet på universitetet. Flere foreninger på instituttet og instituttet selv har fået bevilliget penge fra puljen.

Der har både fra de studerende og fra VIP’erne lydt en del kritik over, at pengene skal bruges inden årsskiftet og ikke kan strækkes over en længere periode. Vi har som studenterrepræsentanter i Det Økonomiske Studienævn bakket op om denne kritik, da vi ikke mener, at vi med den korte tidsfrist får det optimale ud af pengene. Når det er sagt, håber vi dog, at pengene vil kunne mærkes rundt omkring på studiet.

Kursus for instruktorer

I foråret fik vi i studienævnet gennemført, at alle instruktorer på instituttet skulle på et undervisningskursus, hvilket løb af stablen kort før semesterstarten. Vi har selv deltaget i kurset og sammenholdt med de evalueringer, vi har modtaget, kan vi konkludere, at det har været udbytterigt. Derfor håber vi også, at I studerende får glæde af, at instruktorerne har fået nogle inputs inden undervisningen starter.

Evalueringer

I disse dage foretages der midtvejsevalueringer i fagene på instituttet. Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at udfylde dem og gerne komme med konkrete problemstillinger og/eller løsningsforslag. Evalueringer er en meget central del af kvalitetssikringen af uddannelserne samt vores mulighed for at få feedback fra en bred vifte af studerende. Vi bruger evalueringerne aktivt til at fremhæve problemstillinger fra undervisningen i studienævnet. Derfor er det vigtigt, at der er så mange brugbare evalueringer som muligt fra de studerende!

Maj 2011

Nye kandidatstudieordninger

Arbejdet med nye studieordninger er, som vi tidligere har nævnt, afsluttet for bacheloruddannelsernes vedkommende. I stedet er vi nu ved at revidere kandidatordninger for økonomer og erhvervsøkonomer. Formålet er både at sikre, at kvaliteten opretholdes, og uddannelserne udvikles, men samtidig at der er en sammenhæng mellem de krav, der ligger til de studerende, og det nye administrative system, der implementeres til efteråret.

Arbejdet med de nye studieordninger har affødt spørgsmålet om, hvorvidt vi skal beholde linjebetegnelser i cand.oecon. programmet. I studienævnet er vi kommet frem til konklusionen, at eksistensen af linjebetegnelser er berettiget, da de eksempelvis kan være med til at sikre, at nationaløkonomer kan konkurrere med cand.polit. fra Københavns Universitet. For os studenterrepræsentanter er det vigtigt, at der stilles meningsfulde krav til, hvilke fag der skal indgå i et studieprogram for at opnå en given linjebetegnelse, hvis disse skal have sin berettigelse.

Et andet element er progressionskravet, som skal sikre at studieprogrammerne for de studerende indeholder en faglig udvikling. Her går debatten i Studienævnet for øjeblikket på, hvor mange såkaldte 5000-point fag der skal være indgå, og hvordan kravet til skriftligt arbejde skal være.

Som vi nævnte i vores sidste klumme i Bladet Ø, arbejder vi, i forbindelse med de nye kandidatordninger, også med et nyt program for erhvervsøkonomer med fuld kandidat på Institut for Økonomi. Studenterrepræsentanternes holdning er, at den model der vælges for oecon.-uddannelsen, i så stort et omfang, som det er muligt, også skal anvendes for denne uddannelse.

Studienævnet har nedsat en Task-Force, der skal udarbejde forslag til de nye kandidatordninger. I denne gruppe sidder Jesper og Morten, og de vil gerne have input fra jer studerende, hvis I har aspekter, der skal tages med i overvejelserne omkring de nye programmer.

Den faglige udviklingsproces

Det fylder stadigvæk meget i studienævnes arbejde at sikre, at vores undervisnings- og studiemiljø bevares på trods af den forestående flytning til Fuglsangsalle. Vi søger også at få implementeret de muligheder, fusionen skaber, så hurtigt som muligt. Eksempelvis er det vigtigt for os studenterrepræsentanter, at studerende fra IfØ hurtigst muligt får adgang til de udvekslingsaftaler, der udbydes på ASB. Det er vigtigt, at de studerende på det nye institut får samme vilkår, hvis fusionen skal lykkedes. Derfor skal vi også have glæde af hinandens muligheder, og her er udvekslingsaftalerne centrale for os.

Evaluering af fag

På sidste studienævnsmøde blev evalueringerne af forårssemestrets korte fag gennemgået. De var overordnet meget positive, men de medførte en debat om, hvordan vi i studienævnet bør evaluere fag, så vi sikrer, at der bliver grebet ind, når det er nødvendigt. Vi arbejder derfor med at optimere evalueringsproceduren generelt. Vi har diskuteret muligheden for at evalueringsmodellen for midtvejs- og slutevaluering ikke længere skal være den samme. Man kunne muligvis opnå et større udnytte, hvis den første evaluering blev baseret på et møde mellem forelæser og repræsentanter fra de studerende. Denne mulighed og andre alternativer vil vi diskutere på næste studienævnsmøde. Desuden forventer vi, at den nye prodekan for uddannelse vil opstille nogle generelle rammer for evalueringsprocessen på det nye hovedområde, School of Business and Social Sciences.

For at studienævnet kan kvalitetssikre uddannelserne, er det meget vigtigt, at I studerende henvender jer til studienævnet, når fagene ikke kører, som de skal, ligesom det er vigtigt, at I deltager i evalueringen af fagene. På denne måde vil I kunne hjælpe os at kunne hjælpe jer.

/Klaus, Jesper, Lene og Morten

April 2011

Dumpeprocenter ved vintereksamen

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at dumpeprocenterne for førstesemesterstuderende er relativt høje i forhold til, hvad normen er på instituttet. På studienævnsmødet diskuterede vi mulige årsager til dette, og hvilke mulige tiltag vi kan gøre for at afhjælpe problemet. Ønsket er blandt andet, at der efter endt eksamensperiode kommer en hurtigere formidling af karakterfordelingen af alle afholdte eksaminer, således såvel studerende som Studienævnet har lettere ved at følge med i, om der er en naturlig fordeling. Desuden bør der tilføjes en angivelse af, hvor mange personer der dumper i hver eksamen. Slutteligt vil der til næste studienævnsmøde foreligge os en mere detaljeret statistik, der kan redegøre for, præcist hvor mange fra hver årgang der dumper de specifikke eksaminer.

Instituttets forandringsproces

Inden for det næste år vil såvel ansatte som studerende få et nyt og forandret hverdagsmiljø på Fuglsangs Allé. Institut for Økonomi er kendetegnet ved et godt studie- og læringsmiljø, hvor ansatte og studerende går på gange med hinanden, og hvor man har let ved at mødes med medstuderende pga. det afgrænsede geografiske område. Fra dekanen har det lydt, at der vil være en naturlig periode, hvor det kan være svært at opretholde dette givet den store omrokering, men vi ser det stadig som af stor betydning, at et samlet studiemiljø vedvares. Studienævnet nærer dog en stor bekymring for, om det med den nye omrokering bliver muligt at få lokaleplanen til at gå op. Det vil få den betydning, at hold på økonomi sandsynligvis vil komme til at pendle frem og tilbage mellem forelæsninger på Fuglsangs Allé (det nuværende Handelshøjskolen) og forelæsninger i eksempelvis Søauditorierne. I studienævnet ser vi meget alvorligt på dette, da vi er af den opfattelse, at det er en forudsætning for skabelsen af et godt studiemiljø, at de studerende har en fast base at samles på. Hver uddannelse skal have sit eget fysiske sted, hvor uddannelsens studerende kan samles og færdes. At universitets-økonomistuderende generelt har været konstruktive og åbne i hele processen, bør på ingen måde straffes med, at de fratages denne forudsætning. Vi har derfor skrevet en bekymring til dekanen og vicedekanen for at understrege betydningen af at både økonomi- og erhvervsøkonomistuderende bør modtage undervisning hovedsageligt inden for én beliggenhed. Yderligere har både studerende og undervisere i Studienævnet anmodet konstitueret institutleder Bo Sandemann og prodekan for uddannelse Peder Østergaard om et møde for at få debatteret og gjort opmærksom på de ovennævnte bekymringer og for forhåbentlig at gøre vores indflydelse så gældende som muligt.

Bachelortitel for erhvervsøkonomer

Vi har efter opfordring fra flere medstuderende efterspurgt, at der bliver undersøgt nærmere, om det er muligt at ændre den nye bachelortitel for erhvervsøkonomistuderende fra ’Bachelor of Arts’ til ’Bachelor of Social Science’. Overvejelserne består i, at B.Sc. vil være en mere nøjagtig og retvisende titel, idet størstedelen af og som oftest studieprogrammet foregår på Business and Social Science.

I forbindelse med erhvervsøkonomiuddannelsen er det værd at nævne, at muligheden for en hel kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi vil blive taget op på Studienævnets næste møde. Det er vores indtryk, at der blandt flere erhvervsøkonomer er blevet ytret et ønske om at få muligheden for at tage hele kandidatuddannelsen på økonomi og derved begrænse tilvalgsdelen på deres sidefag til 45 ECTS. Repræsentanter fra Studienævnet tager derfor meget gerne imod tanker og forslag fra de studerende angående dette.

Marts 2011

Studieordninger – næsten et afsluttet kapitel

Den 1. marts sendte studielederen på IfØ de nye studieordninger til dekanen, og dermed blev der lagt låg på lang tids arbejde med at forbedre de uddannelser, som instituttet udbyder. Beskrivelsen af de enkelte fag er medtaget i studieordningen, men for langt de fleste er de endelige fagbeskrivelser ikke godkendt endnu. Dette arbejdes der på i løbet af marts måned.

En del af arbejdet ligger i, at vi skal have eksamensspillet til at gå op. Der er mange hensyn, der skal tages, desværre ikke mindst økonomiske. Men for os studenterrepræsentanter er det vigtigt, at der er en sammenhæng, mellem den måde faget er tilrettelagt på og den måde, hvorpå vi bliver eksamineret. Eksempelvis skal der i et casebaseret fag, som Organizational Behavior, ikke aflægges en klassisk IfØ-prøve – 4 timer skriftlig uden hjælpemidler – men i stedet en eksamen, hvor vi som studerende har mulighed for at vise, at vi har forstået og kan arbejde med cases.

Der har ligeledes været fokus på, at vi på hvert semester prøves både mundtligt og skriftligt. En sidste ting er, at vi har ønsket at minimere antallet af fag, hvor der aflægges fælles eksamen. Det er lykkedes i høj grad. I et enkelt tilfælde har vi dog bevist valgt sammenlægning af to fag, for at det tydeliggøres over for de studerende, at mikroøkonomien fungerer som fundament for de driftsøkonomiske fag, vi undervises i.

Det punkt, der undervejs har givet anledning til de længste diskussioner, er spørgsmålet om mikroøkonomi. Her har diskussionen primært drejet sig om selve det faglige indhold, og om faget skal sammenlæses mellem økonomer og erhvervsøkonomer. Studienævnet gav mikroøkonomigruppen opgaven at udforme en fagbeskrivelse, der ville være relevant for begge uddannelser eller to, hvis det første ikke kunne lade sig gøre. Efter et par forsøg er vi endt med et kompromis, hvor de to uddannelser sammenkøres i en prøveordning på et semester. Faget skal ikke være en matematisk eksercits, men da erhvervsøkonomerne med den nye studieordning udstyres med de nødvendige matematiske redskaber på første semester, så vil det være muligt at give alle fremtidige studerende på økonomi, det mikroøkonomiske fundament, som gennemsyrer de fleste fag.  Faget vil blive afsluttet med en mundtlig eksamen.

På samme vis, som 3. semester på oecon.-uddannelsen de facto har fungeret som stopklods for mange studerende, vil det med de nye studieordningerne blive de første to semestre, der kræver, at de studerende giver studiet en god del opmærksomhed. Dette harmonerer også bedre med intentionerne om, at teste studieegnethed gennem den såkaldte 1. årsprøve.

Vi har dog vores bekymring for at frafaldsprocenten kan blive meget høj, da der ikke levnes så meget plads til, at de studerende kan vænne sig til universitetstilværelsen som tidligere. Dette er noget, vi vil være meget opmærksomme på, når de første studerende afprøver studieordningerne fra efteråret. Specielt mikro-faget vil blive evalueret nøje efter prøveperiodens udløb, og eventuelle tilpasninger vil blive foretaget om nødvendigt, fx en opsplitning.

Udveksling bør ikke være et forhindringsløb

I sidste nummer af Bladet Ø rejste Felix Klastrup en relevant problemstilling, som vi studerende møder på instituttet, når vi ønsker at komme på udveksling. Vi har gjort VIP’ene opmærksomme på artiklen og vil tage problemstillingen op i Studienævnet i løbet af foråret. Det er vigtigt, at Institut for Økonomi bliver mere internationalt orienteret. Dette gælder ikke kun over for de studerende, der ønsker at komme på udveksling, men i lige så høj grad i forbindelse med de rammer, vi giver de studerende, der kommer til os. Det er vigtigt for os, at der ses på begge sider af sagen. Derfor vil vi meget gerne høre fra studerende, der har erfaringer enten som mentorer eller som udvekslingsstuderende omkring, hvilke problemstillinger der er, og hvilke tiltag der evt. vil kunne bidrage til at løse disse.

Administrativ ensretning

På IT siden sker der lidt forandringer over det næste halve år. Et nyt administrativt system, som bruges på langt de fleste øvrige universiteter i Danmark, vil fra efteråret blive implementeret på Institut for Økonomi. Det betyder, at vi som studerende skal til at registrere, hvilke kurser vi følger, via systemet STADS. Fra april måned offentliggøres en ny studieportal, hvor platformen vil være den samme for alle institutter på samfundsvidenskab. Det skulle gøre det lettere for os studerende at finde information på inden for fakultetet og dermed gøre det lettere at følge fag andetsteds.